Od 1 listopada 2019 roku zgodnie z udostępnionymi przez Ministerstwo Finansów informacjami część przedsiębiorców zobowiązana będzie stosować mechanizm podzielonej płatności.

Dla kogo obowiązek?

Dotyczyć będzie on tych, którzy działają w tzw. branżach wrażliwych oraz objętych odpowiedzialnością solidarną. Chodzi tutaj o paliwa, stal i wyroby stalowe, złom i odpady, metale szlachetne (np. złoto i srebro) i nieszlachetne, np. miedź. Ponadto, objęte nią będą np. tablety, smartfony, konsole, usługi budowlane. Obowiązek ten będzie dotyczyć także płatności za części i akcesoria do pojazdów silnikowych, węgiel i produkty węglowe, maszyny i urządzenia elektryczne, ich części i akcesoria (obecne załączniki do Ustawy o VAT 11., 13. oraz 14. zostaną zastąpione nowym załącznikiem – 15.).

Sankcje

Sprzedawcy objęci mechanizmem podzielonych płatności, będą stosować go wyłącznie w przypadku faktur, w których wartość brutto wynosie więcej niż 15 tys. zł. Na fakturze w takiej sytuacji powinna znaleźć się ponadto stosowna informacja na ten temat. Za nieumieszczenie na fakturze oznaczenia, że faktura ta, z uwagi na przedmiot transakcji, powinna zostać zapłacona z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności, będzie grozić sankcja w wysokości 30 proc. kwoty podatku wykazanego na fakturze. Sankcja w takiej samej wysokości obejmie również nabywcę, który wbrew informacji podanej na fakturze nie uiści płatności w systemie split payment.

Sprzedawca oraz nabywca mogą uniknąć sankcji w poniższych przypadkach:

  • gdy sprzedawca nie dokona na fakturze opiewającej na kwotę powyżej 15 tys. złotych brutto adnotacji dotyczącej obowiązkowej podzielonej płatności a nabywca dokona płatności w systemie split payment
  • gdy sprzedawca umieści na fakturze informację o obowiązkowej płatności a nabywca zapłaci z pominięciem wydzielonego rachunku VAT może on uniknąć odpowiedzialności w przypadku opłaty VAT do Urzędu Skarbowego wynikającego z tej faktury przez sprzedawcę.

Wpływ zmian na ustawy o PIT oraz CIT

Powyższe zmiany w ustawie o VAT znajdą swoje odzwierciedlenie w ustawach o PIT oraz CIT, które będą zakazywały ujęcia w kosztach podatkowych faktur nie zapłaconych przy użyciu mechanizmu split payment pomimo takiego obowiązku.

Dla faktur poniżej 15 tys. złotych mechanizm odwrotnego obciążenia będzie mógł być stosowany jak do tej pory dobrowolnie.

Kolejna zmiana zakłada również możliwość:

  • opłacania z rachunku VAT – poza podatkiem VAT oraz VAT z faktur otrzymywanych od kontrahentów – również należności z tytułu podatków dochodowych, akcyzy, cła, VAT od importu oraz składek ZUS,
  • stosowania mechanizmu do zaliczek wnoszonych przed wystawieniem faktury,
  • dokonywania jednym komunikatem przelewu płatności za więcej niż jedną fakturę

Podzielone płatności w branżach objętych dotychczas odwrotnym obciążeniem ma zastąpić ten mechanizm.

Nasza rekomendacja

Zalecamy podjęcie z odpowiednim wyprzedzeniem działań zmierzających do zadośćuczynienia nowym przepisom ustawy zarówno od strony sprzedawcy jak i nabywcy. Są to zmiany, które nie tylko dotyczą określonych branż, ale również każdego przedsiębiorcy działającego jako nabywca. Działania dostosowawcze powinny polegać na przystosowaniu posiadanych systemów sprzedażowych oraz księgowych do wystawiania faktur sprzedażowych w systemie split payment a z drugiej strony wprowadzenia określonych procedur uniemożliwiających akceptację, zaksięgowanie oraz zapłatę niepoprawnie wystawionej faktury potwierdzającej zakup towarów (materiałów) z branż zobowiązanych do obowiązkowej podzielonej płatności.