Polityka prywatności i cookies

Polityka prywatności

Dokładamy wszelkich starań, aby chronić prywatność wszystkich osób, których dane przetwarzamy. W celu realizacji zasady zgodnego z prawem, przejrzystego oraz rzetelnego przetwarzania danych osobowych, przedstawiamy niniejszą Politykę Prywatności, w której określimy w jaki sposób dbamy o Twoje dane osobowe oraz Twoją prywatność.

W treści Polityki prywatności używamy następujących sformułowań:

 • Usługi – świadczone przez BOOQ sp. z o.o. usługi finansowo-księgowych, kadrowo-płacowych oraz doradztwa podatkowego,
 • BOOQ sp. z o.o., my, nasz, nasze, Administrator – Booq spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Ignacego Paderewskiego 8, 61-770 Poznań
 • Klient – osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej,
  a także osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarcza, która zawarła z BOOQ sp. z o.o. Umowę o świadczenie Usług,
 • Kontrahent – osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, a także osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarcza, która zawarła z BOOQ sp. z o.o. umowę świadczenia dowolnych usług lub sprzedaży dowolnych towarów,
 • RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
  27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),
 • Użytkownik – osoba fizyczna korzystająca ze strony internetowej www.booq.com.pl ,
 • Umowa o świadczenie Usług – umowa, której przedmiotem jest świadczenie Usług na rzecz Klienta.

Kto jest Administratorem moich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych  jest:

Booq spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Ignacego Paderewskiego 8, 61-770 Poznań

NIP: 7831750380

KRS: 0000647105

wpisana do Krajowego Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez

Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu pod nr KRS 0000647105

Administrator odpowiada za wykorzystanie danych osobowych w sposób bezpieczny oraz zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.

Z kim mogę się skontaktować w kwestiach związanych z przetwarzaniem moich danych osobowych?

We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora możesz skontaktować się:

pod adresem e-mail: biuro@booq.com.pl

pod numerem telefonu: 616233262

listownie na adres: BOOQ sp. z o.o. ul. Paderewskiego 8, 61-770 Poznań

lub osobiście w: siedzibie BOOQ sp. z o.o. przy ul. Paderewskiego 8, 61-770 Poznań.

Administrator nie powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych ani swojego przedstawiciela.

Jakie jest źródło moich danych – skąd są pozyskiwane?

Przetwarzamy Twoje dane jako 1) Klienta lub jego przedstawiciela, 2) potencjalnego Klienta lub jego przedstawiciela 3) Użytkownika, 4) Kontrahenta lub jego przedstawiciela, 5) potencjalnego Kontrahenta lub jego przedstawiciela.

Dane osobowe pozyskujemy  przede wszystkim bezpośrednio od Ciebie. Podajesz je nam przy okazji zawierania Umowy o świadczenie Usług lub poprzez korzystanie ze strony internetowej. Przekazujesz nam swoje dane także wtedy, gdy to my korzystamy z usług Kontrahentów lub kupujemy od nich towary Twoje dane osobowe pozyskujemy także ze źródeł powszechnie dostępnych (stron internetowych, CEIDG, KRS).

Jaki jest zakres przetwarzanych przez Administratora danych osobowych oraz cel przetwarzania?

Dane osobowe są przetwarzane w różnych celach, w różnym zakresie i na różnej podstawie prawnej określonej w RODO. Odmienny jest również termin przechowywania danych osobowych. W celu przekazania Ci jak najbardziej przejrzystej informacji, pogrupowaliśmy te informacje odnosząc się do celu przetwarzania Twoich danych osobowych.

a) Świadczenie Usług

Przetwarzamy dane osobowe w celu zawarcia, wykonania i rozliczenia Umów o świadczenie Usług, jak również w celu nawiązania i utrzymania relacji gospodarczych z Klientami.

Zakres danych. W tym celu przetwarzamy następujące dane osobowe imię i nazwisko, stanowisko służbowe, miejsce pracy, korespondencyjny adres służbowy, służbowy adres e-mail oraz służbowy numer telefonu, nazwę firmy, NIP, REGON

Podstawa prawna. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, a więc na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu polegającego na nawiązaniu
i utrzymaniu stosunków gospodarczych z Klientami działającymi przez przedstawicieli  lub też na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO a więc w związku z zawarciem i wykonaniem Umowy o świadczenie Usług, której stroną jest Klient.

Czas przetwarzania danych osobowych. Dane osobowe przetwarzamy przez czas trwania Umowy o świadczenie Usług, jednak nie dłużej niż przez trzy lata od dnia jej wygaśnięcia, chyba że dłuższe przechowywanie danych osobowych wynika z obowiązujących przepisów prawa.

b) Obsługa informatyczna

W tym celu Twoje Dane Osobowe przetwarzane są głównie po to, aby świadczyć Usługi z wykorzystaniem narzędzi informatycznych. Twoje Dane osobowe przetwarzane są przy okazji konserwacji sprzętu komputerowego oraz oprogramowania, nadzoru i administracji sieci komputerowej, usług internetowych, baz danych, nadzoru i administracji systemów backupu danych, kontroli bezpieczeństwa sieci komputerowej, instalacji oprogramowania systemowego oraz aplikacyjnego na komputerach; świadczenia usług doradczych m.in. poprzez udział w pracach związanych z zakupami sprzętu komputerowego oraz oprogramowania, wsparcia użytkowników w zakresie użytkowania oprogramowania systemowego, aplikacyjnego oraz sprzętu komputerowego i peryferyjnego, usuwania awarii w posiadanym oprogramowaniu oraz sprzęcie.

Zakres danych. W celu obsługi informatycznej przetwarzamy m.in.  dane osobowe przedstawicieli Klientów takie jak: imię i nazwisko, stanowisko służbowe, informację o miejscu pracy, korespondencyjny adres służbowy, służbowy adres e-mail oraz służbowy numer telefonu, nazwę firmy, NIP, REGON.

Podstawa prawna. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO – , tj. działamy w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes polegający na usprawnieniu świadczenia Usług na rzecz Klientów.

Czas przetwarzania danych osobowych. Dane osobowe przetwarzamy przez czas trwania Umowy o świadczenie Usług, jednak nie dłużej niż przez trzy lata od dnia jej wygaśnięcia, chyba że dłuższe przechowywanie danych osobowych wynika z obowiązujących przepisów prawa.

c) Ustalenie i obrona roszczeń własnych.

Rachunkowość własna.

W tym celu przetwarzamy dane osobowe aby 1) spełniać nasze obowiązki podatkowe i rachunkowe w związku z realizacją Umów, w tym wystawieniem i doręczeniem faktur, 2) windykować należności wynikające ze świadczonych Usług, 3) ustalić, dochodzić lub obronić się przed roszczeniami z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań z tytułu Umów

Zakres danych. Przetwarzamy następujące dane osobowe imię, nazwisko, nazwę firmy, NIP, REGON, stanowisko służbowe, miejsce pracy, dane charakteryzujące korzystanie z Usług,

Podstawa prawna. Dane osobowe przetwarzamy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj. w celu wypełnienia obowiązków prawnych wynikających z przepisów podatkowych oraz dotyczących prowadzenia ksiąg rachunkowych. Ponadto dane przetwarzamy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania Umowy o świadczenie Usług. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest także nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na prawidłowym ustaleniu zobowiązań Klientów oraz na prowadzeniu windykacji należności wynikających z Umów o świadczenie Usług, jak również na dochodzeniu lub obronie przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub innymi organami państwowymi w związku z Umową o świadczenie Usług _

Czas przetwarzania danych osobowych. Dane osobowe są przetwarzane przez okres nie dłuższy niż trzy lata od dnia wygaśnięcia Umowy świadczenia Usług, Wszelkie dane przetwarzane na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych przetwarzamy przez 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.

d) Prowadzenie działań informacyjnych

W związku ze świadczonymi Usługami, chcemy aby nasi Klienci otrzymywali bieżące informacje o tematyce podatkowej, księgowej oraz płacowo- kadrowej. W tym celu przesyłamy przedstawicielom Klientów biuletyn informacyjny.

Zakres danych. W tym celu przetwarzamy dane osobowe obejmujące adres e-mail.

Podstawa prawna. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody klientów udzielonej przy okazji zawarcia umowy o współpracę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Dane osobowe przetwarzamy na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegającego na zapewnieniu Klientom aktualnych informacji z zakresu tematyki świadczonych Usług.

Czas przetwarzania danych osobowych. Dane osobowe przetwarzamy przez czas trwania Umowy o świadczenie Usług.

e) Korzystanie z naszej strony internetowej (www.booq.com.pl)

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu opracowywania statystyk korzystania z naszej strony internetowej, jak również ułatwienia korzystania oraz zapewnienia bezpieczeństwa informatycznego naszej strony internetowej.

Zakres danych. Przetwarzamy dane osobowe dotyczące Twojej aktywności na stronie internetowej, takie jak: odwiedzane strony i podstrony oraz ilość spędzanego na każdej z nich czasu, jak również dane dotyczące Twojej historii wyszukiwania, Twojego adresu IP, lokalizacji, ID urządzenia oraz dane dotyczące przeglądarki oraz systemu operacyjnego.

Podstawa prawna. Nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ułatwieniu korzystania z naszej strony internetowej, poprawie jej funkcjonalności oraz zapewnieniu bezpieczeństwa informatycznego.

Czas przetwarzania danych osobowych. W tym celu przetwarzamy Twoje dane osobowe nie dłużej niż jeden rok od czasu skorzystania ze strony.

f) Korzystanie z naszej strony internetowej (www.booq.com.pl)

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu udzielenia odpowiedzi na Twoje pytania zadane za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie www.booq.com.pl

Zakres danych. Przetwarzamy Twoje dane osobowe podane w formularzu: imię i nazwisko, adres e-mail oraz dane osobowe podane w treści wiadomości. Ponadto przetwarzamy Twoje dane osobowe dotyczące sposobu korzystania z formularzu kontaktowego, w tym daty i sposobu nawiązania z nami kontaktu oraz daty ostatniej aktywności.

Podstawa prawna. Podstawą przetwarzania danych jest zgoda udzielona przed skorzystaniem z formularza kontaktowego (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) oraz nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na ułatwieniu korzystania z naszej strony internetowej oraz poprawie funkcjonalności tej strony.

Czas przetwarzania danych osobowych. W tym celu przetwarzamy Twoje dane osobowe do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jednak nie dłużej niż przez jeden rok od czasu ostatniego kontaktu z nami.

f) Korzystanie z usług świadczonych przez Kontrahentów lub zakup towarów od Kontrahentów

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu: 1) zawarcia, wykonania i rozliczenia umów, na podstawie których korzystamy z różnego typu usług lub kupujemy towary, 2) wykonywania naszych obowiązków podatkowych i rachunkowych związanych z prawidłową realizacją zawartych umów o świadczenie usług lub zakupu towarów, 3) ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami wynikającymi z niewykonania lub nienależytego wykonania umów świadczenia usług lub zakupu towarów, 4) obsługi informatycznej.

Zakres danych. Przetwarzamy Twoje dane osobowe, które podałeś przy okazji zawierania umów o świadczenie usług lub zakupu towarów, takie jak: imię i nazwisko, służbowy adres e-mail, służbowy numer telefonu, stanowisko i miejsce pracy, nazwę firmy, NIP, REGON.

Podstawa prawna. (1) Nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na nawiązywaniu i utrzymywaniu stosunków gospodarczych z Kontrahentami, którzy działają przez swoich przedstawicieli, (2) wypełnienie ciążących na nas obowiązków prawnych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), zawartych w przepisach prawa podatkowego oraz w przepisach dotyczących prowadzenia ksiąg rachunkowych (m.in. ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości), (3) zawarcie i wykonanie umowy o świadczenie usług lub zakupu towarów, (4) zapewnienie należytej obsługi informatycznej

Czas przetwarzania danych osobowych. W tych celach przetwarzamy Twoje dane osobowe zasadniczo przez okres trwania umowy o świadczenie usług lub zakupu towarów, nie dłuższy niż 3 lata od dnia wygaśnięcia lub rozwiązania umowy. W określonych przypadkach możemy przetwarzać Twoje dane dłużej, jeżeli taka konieczność wynika z przepisów prawa. W celach związanych z wypełnianiem obowiązków podatkowych oraz rachunkowych przetwarzamy Twoje dane osobowe przez 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku.

Komu przekazywane są moje dane osobowe?

Administrator Danych Osobowych, z najwyższą starannością dba o poufność Twoich Danych Osobowych. Z uwagi na konieczność wypełnienia zobowiązań umownych oraz zapewnienia wykonywania działalności gospodarczej przez BOOQ sp. z o.o., dane osobowe są przekazywane wskazanym poniżej osobom.

a) Dostawcy usług, w tym informatycznych

Przekazujemy Twoje dane osobowe dostawcom usług, z których korzystamy przy prowadzeniu działalności gospodarczej. Dostawy zaopatrują Administratora w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne, umożliwiające świadczenie usług na rzecz użytkowników oraz zarządzanie organizacyjne. Dane przekazujemy również podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi informatyczne, w tym także dostawcom serwerów, na których przechowywane są dane osobowe.

b) Obsługa Administratora

Możemy przekazywać Twoje dane dostawcom usług prawnych i doradczych oraz wspierających Administratora w dochodzeniu należnych roszczeń (w szczególności kancelariom prawnym).

c) Podwykonawcy

Administrator Danych Osobowych powierza i podpowierza dane osobowe podmiotom zajmującym się wykonywaniem usług księgowych oraz doradztwa podatkowego. BOOQ sp. z o.o. z najwyższą starannością wybiera podmioty, którym powierza dane osobowe.

d) Organy państwowe

Udostępniamy Twoje dane osobowe, jeżeli zwrócą się do nas o to uprawnione organy państwowe, w szczególności jednostki organizacyjne prokuratury, Policja, Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

Czy moje dane są przekazywane poza Unię Europejską?

Nie przekazujemy Twoich danych osobowych poza Unię Europejską.

Czy podanie danych jest moim obowiązkiem?

Podanie niektórych danych osobowych jest niezbędne w celu świadczenia Usług lub zawarcia umowy, a konsekwencją ich niepodania może być odmowa świadczenia Usług lub zawarcia umowy. Podanie innych danych ma charakter dobrowolny i nie jest konieczne w celu świadczenia Usług lub zawarcia umowy.

Administrator, w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, zapewnia realizację Twoich praw związanych przetwarzaniem danych osobowych, opisanych poniżej. Możesz realizować swoje prawa przez zgłoszenie żądania na:

 1. pod adresem e-mail: biuro@booq.com.pl
 2. pod numerem telefonu: 616233262,
 3. listownie na adres: BOOQ sp. z o.o. .ul. Paderewskiego 8, 61-770 Poznań
 4. lub osobiście w: siedzibie BOOQ sp. z o.o. ul. Paderewskiego 8, 61-770 Poznań

a) Prawo do cofnięcia zgody

Masz prawo do cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeśli jej udzieliłeś. Cofnięcie zgody ma skutek od momentu wycofania zgody. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez nas zgodnie z prawem przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody nie pociąga za sobą dla Ciebie żadnych negatywnych konsekwencji. Może jednak uniemożliwić przesłanie Twoich danych.

b) Prawo do sprzeciwu wobec wykorzystania danych

Masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec wykorzystania Twoich danych osobowych, jeżeli przetwarzamy Twoje dane w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes. Jeżeli Twój sprzeciw okaże się zasadny i nie będziemy mieli innej podstawy prawnej do przetwarzania Twoich danych osobowych, usuniemy Twoje dane, wobec wykorzystania których wniosłeś sprzeciw.

c) Prawo do usunięcia danych (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”)

Masz prawo do żądania usunięcia wszystkich lub niektórych danych osobowych.

d) Prawo do ograniczenia przetwarzania danych

Masz prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych. Jeżeli zgłosisz takie żądanie, do czasu jego rozpatrzenia uniemożliwimy Ci korzystanie z określonych funkcjonalności lub usług, z których korzystanie będzie się wiązało z przetwarzaniem danych objętych żądaniem.

e) Prawo dostępu do danych

f) Prawo do sprostowania danych

Masz prawo do sprostowania i uzupełnienia podanych przez siebie danych osobowych. Możesz tego dokonać poprzez żądanie od nas sprostowania tych danych (jeżeli są nieprawidłowe) oraz ich uzupełnienia (jeżeli są niekompletne).

g) Prawo do przenoszenia danych

Masz prawo otrzymać swoje dane osobowe, które nam dostarczyłeś, a następnie przesłać je do innego, wybranego przez siebie, administratora danych osobowych. Masz również prawo żądać, by dane osobowe zostały przesłane przez nas bezpośrednio takiemu innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.

W jakim czasie spełniamy Twoje żądanie?

Jeżeli, w wykonaniu wymienionych powyżej uprawnień, występujesz do nas z żądaniem, spełniamy to żądanie albo odmawiamy jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak – z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – nie będziemy mogli spełnić Twojego żądania w ciągu miesiąca, spełnimy je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując Cię uprzednio o zamierzonym przedłużeniu terminu.

h) Prawo do złożenia skargi

Jeśli przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa, możesz złożyć skargę do organu nadzorczego na przetwarzanie danych osobowych przez Administratora Danych Osobowych. Skargę można składać Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Polityka plików cookies

Przez korzystanie z serwisu internetowego udostępnianego w domenie booq.com.pl  wyrażana jest zgoda na instalację plików cookies na urządzeniu końcowym osoby korzystającej ze Strony oraz wykorzystywanie plików cookies przez BOOQ spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, zgodnie z niniejszą Polityką. Zgoda jest wyrażana za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Jeżeli Użytkownik nie zgadza się na wykorzystywanie plików cookies, powinien zmienić ustawienia swojej przeglądarki w odpowiedni sposób lub zrezygnować z używania Strony (więcej informacji poniżej).

 1. Co to jest plik cookie?

„Cookies” (Ciasteczka) są to pojedyncze, małe pliki tekstowe, wysyłane przez odwiedzane strony internetowe i pobierane na komputerze użytkownika. Informacje zawarte w tych plikach pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie przez stronę, która je utworzyła. Tym samym strona internetowa nie może mieć dostępu do innych plików znajdujących się na komputerze użytkownika.

 1. W jakim celu strony internetowe com.pl korzystają z plików cookies?

Pliki cookies używane na stronach internetowych booq.com.pl umożliwiają mierzenie aktywności użytkowników na stronie. Stosujemy pliki cookies w celu dostosowywania i poprawiania sposobu działania witryny. Pliki cookies umożliwią również zbadanie preferencji użytkowników i tym samym stałe podnoszenie jakości świadczonych przez nas usług. Nie wykorzystujemy plików cookies aby kontaktować się z użytkownikiem za pośrednictwem telefonu, maila bądź poczty tradycyjnej. W naszych serwisach nie stosujemy cookies behawioralnych.

 1. Jakich plików cookies używamy?

Na stronach  booq.com.pl mogą być używane dwa rodzaje plików cookies:

a) sesyjne – pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowe,

b) stałe – pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach pliku albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika.

 1. Czy mogę zrezygnować z akceptowania plików cookies?

Czynności związane z przechowywaniem i wysyłaniem plików cookies są obsługiwane przez przeglądarki internetowe i są niewidoczne dla użytkownika. Większość używanych przeglądarek domyślnie je akceptuje. Jednak użytkownik, może ustawić tak przeglądarkę, by ta odrzucała prośby o przechowanie plików cookies w ogóle lub tych wybranych. Można to zrobić za pomocą ustawień w przeglądarce. Zanim podejmiemy taką decyzję warto pamiętać jednak, że wiele plików cookies pomaga w korzystaniu ze strony internetowej.

 1. Jak wyłączyć obsługę plików cookies?

Szczegółowe informacje o obsłudze plików cookies dostępne są w ustawieniach oraz dokumentacji wybranej przeglądarki internetowej.