W ramach kontynuacji  działań uszczelniających system podatkowy Ministerstwo Finansów zakłada wprowadzenie od 1 września bieżącego roku aktywnego wykazu przedsiębiorców krajowych zwanego białą listą podatników (BLP).

W odróżnieniu od dostępnej obecnie na stronie MF usługi pozwalającej na weryfikację statusu podmiotu w VAT, nowy wykaz będzie zawierał pozostałe dane ewidencyjne rozproszone dotychczas w różnych bazach. Co ważne w BLP pojawią się również zgłoszone przez podatników rachunki bankowe wykorzystywane w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Nie będą one jednak wprost widoczne na liście po wyszukaniu konkretnego kontrahenta a dopiero po wpisaniu pełnego numeru rachunku bankowego wskazanego na fakturze.

Podatnik nie musi podejmować żadnych działań, aby jego pełne dane znalazły się w BLP. Wszystkie potrzebne informacje szef KAS pobierze z funkcjonujących obecnie rejestrów publicznych (np. KRS, CEIDG). Natomiast numery rachunków bankowych zostaną pobrane z bazy KAS. Jeśli te informacje będą niepoprawne, podatnik będzie miał możliwość wystąpić do szefa KAS z wnioskiem o ich sprostowanie.

Jak wskazano powyżej BLP pojawi się 1 września 2019 r. natomiast ewentualne przykre konsekwencje podatkowe związane z płatnościami na inny rachunek niż wskazany w BLP wchodzą w życie 1 stycznia 2020 r.

Obowiązek weryfikacji statusu kontrahenta pod kątem aktywności VAT istnieje już obecnie. Brak numeru NIP w wykazie aktywnych podatników VAT skutkuje utratą prawa do odliczenia podatku naliczonego.  Rozszerzenie danych ewidencyjnych w rejestrze przedsiębiorców prowadzonych przez Ministerstwo Finansów jest uwarunkowane zmianą przepisów podatku dochodowego (od osób prawnych oraz fizycznych) które uzależniają zaliczenie do kosztów podatkowych kwoty powyżej 15.000 zł pod warunkiem wpłaty na rachunek zgłoszony do szefa KAS. Dodatkowo po dokonaniu wpłaty powyżej 15.0000 zł na niezgłoszony w BLP rachunek bankowy kontrahenta, który nie opłaci z tytułu takiej transakcji podatku VAT, nabywca jest solidarnie odpowiedzialny ze sprzedawcą. Podatnik może zostać zwolniony z powyższych sankcji w przypadku zgłoszenia naczelnikowi KAS właściwemu dla sprzedawcy w ciąg trzech dni od dnia dokonania przelewu na rachunek nie wskazany w BLP.

Dostosowanie się do nowych przepisów i w celu zachowania należytej staranności w rozliczeniach podatkowych oraz bezpieczeństwa prowadzonej działalności gospodarczej niezbędne jest wewnętrzne zintensyfikowanie działań kontrolnych w obszarze dodatkowej weryfikacji kontrahentów. Powinno się to odbywać nie tylko na etapie podejmowania współpracy, ale również każdorazowo podczas akceptacji merytorycznej faktury.

Zaleca się po dniu 1 września weryfikację danych firmy oraz kontrahentów w BLP z naciskiem na numery zgłoszonych do KAS rachunków bankowych, aby z początkiem roku 2020 uniknąć problemów z otrzymaniem płatności za fakturę w przypadku, gdy odbiorca nie potwierdzi na stronie BLP naszego rachunku bankowego oraz nie narażać się na przykre konsekwencje podatkowe w związku z zapłatą dla dostawcy na rachunek nie ujawniony w BIP.

Zasady współpracy z klientami zagranicznymi nie ulegają zmianie. Natomiast polskie odziały zagranicznych kontrahentów w Polsce również będą podlegały restrykcjom przepisów BLP.