Zgodnie z obowiązującymi obecnie przepisami korzystniejszym, co do zasady, podatkowo rozwiązaniem dla podatników jest finansowanie działalności kapitałem obcym (np. kredytem bankowym, pożyczką). Koszty tego finansowania w postaci odsetek i innych opłat efektywnie obniżają podstawę opodatkowania. Uchwalone zmiany w ustawie CIT mają na celu wyeliminowanie tych różnic i zachęcenie podatników do tworzenia kapitałów na rozwój.

Na czym polega preferencja dla podmiotów finansujących się kapitałem własnym

Nowe przepisy (dodany art. 15cb w ustawie CIT- Dz.U. 2018 poz. 2159 ) zezwalają na zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów hipotetycznych kosztów pozyskania kapitału zewnętrznego, czyli kosztów faktycznie nie poniesionych, od:

  • dopłat wnoszonych przez wspólników lub
  • zysków przekazanych na kapitał rezerwowy lub zapasowy spółki (tzw. zysków zatrzymanych),

za wyjątkiem dopłat i zysków przeznaczonych na pokrycie straty bilansowej.

Sposób wyliczenia hipotetycznych odsetek

Hipotetyczne koszty odsetek wylicza się  jako iloczyn:

  • stopy referencyjnej NBP obowiązującej w ostatnim dniu roboczym roku poprzedzającego rok podatkowy powiększonej o 1 punkt procentowy oraz
  •  kwoty dopłaty wspólnika do spółki lub zysku przekazanego na kapitał rezerwowy lub zapasowy.

Okres rozliczeniowy

Hipotetyczne odsetki będzie można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu w danym roku podatkowym (w roku wniesienia dopłaty lub podwyższenia kapitału rezerwowego lub zapasowego) oraz w kolejnych dwóch bezpośrednio po sobie następujących latach podatkowych pod warunkiem, że w tym okresie nie nastąpi zwrot dopłat lub wypłata z kapitałów.

Łączna kwota kosztów uzyskania przychodów odliczona w danym roku podatkowym nie może jednak przekroczyć kwoty 250 000 zł.

Przy obecnej wysokości stopy referencyjnej (1,5%) kwotę 250 tys. zł hipotetycznych odsetek można by rozpoznać od dopłaty wspólnika do spółki lub zysku przekazanego na kapitał rezerwowy lub zapasowy w kwocie 10 mln zł.

Utrata preferencji

W przypadku zwrotu dopłaty, podziału i wypłaty zysku przed upływem 3 lat licząc od końca roku podatkowego, w którym ta dopłata została wniesiona do spółki albo podjęta została uchwała o zatrzymaniu zysku w spółce powstaje obowiązek rozpoznania przychodu równego odliczonym kosztom uzyskania przychodu. Przychód będzie trzeba również rozpoznać jeśli spółka przed upływem ww. terminu zostanie przejęta w wyniku łączenia albo podziału lub przekształcona w spółkę niebędącą osobą prawną.

Od kiedy można rozliczać hipotetyczne odsetki

Co do zasady nowe przepisy stosuje się po raz pierwszy do roku podatkowego rozpoczętego po dniu 31 grudnia 2019 r. Nowe regulacje mogą być jednak stosowane również względem wniesionych dopłat oraz zysku przekazanego na kapitał rezerwowy lub zapasowy po dniu 31 grudnia 2018r. W takim przypadku za rok wniesienia dopłaty lub przekazania zysku przyjmuje się rok podatkowy rozpoczęty po dniu 31 grudnia 2019 r.