W niniejszym wpisie przedstawiamy wybrane zmiany w podatkach dochodowych przewidziane na rok 2019 w podziale na zmiany ważne dla wszystkich podatników, dla pracodawców oraz dla przedsiębiorców.

Zmiany w podatkach dochodowych w 2019 roku ważne dla wszystkich podatników

1. Sporządzanie zeznań podatkowych przez Krajową Administrację Podatkową

Podatnik nie będzie już musiał samodzielnie wypełniać, ani składać zeznań podatkowych. Sporządzi je Krajowa Administracja Skarbowa (w rozliczeniach za 2018 r.- PIT-37 i PIT-38)  i udostępni na portalu podatkowym. Podatnik będzie mógł zalogować się do portalu i sprawdzić poprawność zeznania, oraz nanieść ewentualne poprawki. Jeśli udostępnione zeznanie  nie zostanie zaakceptowane lub odrzucone będzie uznane za złożone terminowo.

Ponadto, skrócono z trzech miesięcy do 45 dni, terminu zwrotu nadpłaty wynikającej ze złożonego zeznania lub korekty tego zeznania przez podatnika podatku dochodowego od osób fizycznych o ile zostanie ono złożone za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

2. Złagodzenie warunków opodatkowania sprzedaży nieruchomości mieszkalnej nabytej w drodze spadku

Zmianie ulega moment , od którego liczy się 5 letni termin po upływie, którego można sprzedać nieruchomość bez podatku. Zgodnie z obowiązującymi obecnie przepisami bez podatku można sprzedać odziedziczoną nieruchomość po upływie 5 lat od daty nabycia przez spadkobiercę (data śmierci spadkodawcy). Od 2019 r. 5-letni okres liczony będzie  się od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie tej nieruchomości przez spadkodawcę, czyli zaliczany będzie okres, w którym właścicielem był spadkodawca.

3. Nowy – dłuższy termin na skorzystanie tzw. ulgi mieszkaniowej

Wydłużeniu z 2 do 3 lat ulegnie termin na skorzystanie z tzw. ulgi mieszkaniowej. Oznacza to zwolnienie z opodatkowania dochodu uzyskanego z odpłatnego zbycia nieruchomości, jeżeli podatnik wydatkuje go na własne cele mieszkaniowe, nie później niż w okresie 3 lat (a nie jak obecnie 2 lat) liczonych od końca roku, w którym nastąpiło zbycie. Podatnik musi jednak w tym okresie zostać właścicielem nieruchomości.

4. Korzystna zmiana we wspólnym opodatkowaniu  małżonków i osób samotnie wychowujących dzieci

Uchylono przepisy uzależniające możliwość skorzystania ze wspólnego opodatkowania  małżonków i osób samotnie wychowujących dzieci od terminowego złożenia zeznania (do 30 kwietnia). Innymi słowy od 2019 r. będzie możliwe skorzystanie z tej preferencji również w przypadku złożenia rocznego zeznania podatkowego PIT po terminie (po 30 kwietnia). Zmianę stosuje się już do zeznań za rok 2018.

5. Opodatkowania dochodów z wirtualnych walut

Według nowych przepisów przychody z obrotu kryptowalutami będą zaliczane do zysków z kapitałów pieniężnych  nawet gdy zostaną osiągnięte w ramach prowadzonej działalności gospodarczej i opodatkowane stawką 19% (zarówno w PIT, jak i CIT).

Zmiany w podatkach dochodowych w 2019 roku ważne dla pracodawców

1. Skrócenie terminów na sporządzenie i przekazanie do urzędu skarbowego informacji PIT – 11 oraz PIT – 8C.

Nowe przepisy przewidują, że płatnik będzie zobowiązany przesłać te informacje o miesiąc wcześniej czyli do końca stycznia kolejnego roku (obecnie do końca lutego). Bez zmian pozostaje natomiast termin przekazania tych PIT-ów podatnikom, tj. nadal do końca lutego kolejnego roku. Zmiana ta wiąże się z wprowadzeniem porządzania przez organy podatkowe zeznań podatkowych dla podatników (usługa „Twój e-PIT).

2. Zmiana poboru zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych 

Obecnie 32 % zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych jest pobierana dopiero od miesiąca następującego po miesiącu, w którym podatnik  przekroczył kwotę stanowiącą górną granicę pierwszego przedziału skali podatkowej, czyli 85 528 zł. Wg znowelizowanych przepisów 32 % zaliczka będzie pobierana już w miesiącu przekroczenia ww. progu (od nadwyżki ponad tę kwotę). Co oznacza, że w miesiącu przekroczenia progu zaliczka będzie pobierana wg dwóch stawek – 18% i 32%.

Zmiany w podatkach dochodowych w 2019 roku ważne dla przedsiębiorców

1. Wprowadzenie preferencyjnej 9% stawki CIT

Z preferencyjnego opodatkowania będą mogli skorzystać tzw. mali podatnicy (podatnicy, u których przychody w poprzednim roku nie przekroczyły, wyrażonej w złotych, kwoty odpowiadającej równowartości 1 200 000 euro) oraz podatnicy rozpoczynający działalność.

Stawki 9% nie będzie można zastosować do dochodów z zysków kapitałowych.

W sytuacji gdy w danym roku podatnik przekroczy wyżej wskazany próg przychodów będzie zobowiązany przejść, już w trakcie roku,  na stawkę 19%.

2. Wprowadzenie ulgi Innovation Box

Nowelizacja przewiduje preferencyjne opodatkowanie 5% stawką podatkową dochodów uzyskiwanych przez podatnika z praw własności intelektualnej, których podatnik jest właścicielem, współwłaścicielem, użytkownikiem lub posiada prawa do korzystania z nich na podstawie umowy licencyjnej i, które są chronione na podstawie obowiązującego prawa krajowego lub międzynarodowego przez m.in. patent, dodatkowe prawo ochronne na wzór użytkowy czy prawo z rejestracji wzoru przemysłowego. Podatnik będzie mógł skorzystać z tej ulgi  również w sytuacji, gdy  dokona zakupu ww. praw własności intelektualnej, pod warunkiem, iż następnie poniesie on koszty związane z rozwojem lub ulepszeniem nabytego prawa.

3. Zmiany dotyczące samochodów osobowych wykorzystywanych w prowadzonej działalności

Zwiększenie limitu odpisów amortyzacyjnych.

Od 2019 r. do kosztów uzyskania przychodu można będzie zaliczyć odpisy amortyzacyjne do wysokości 150 tys. zł (225 tys. jeśli auto jest elektryczne)   kwoty  wartości samochodu osobowego. Obecnie ten limit wynosi 20 000 euro (ok. 86 tys. zł)

Zmiany będą dotyczyć również ujmowania w kosztach podatkowych amortyzacji leasingowanych samochodów osobowych.

Mianowicie  dla Podatników, którzy po 1 stycznia 2019 wezmą w leasing lub wynajem samochód osobowy droższy niż 150 tys. złotych kosztem uzyskania przychodu będzie  tylko ta część czynszu inicjalnego i każdej raty, która proporcjonalnie do ceny samochodu nie przekracza 150 tys. zł . Ustawa przewiduje bowiem zasadę proporcjonalności, którą należy zastosować do każdej kolejnej płatności związanej z umową leasingu lub najmu. Czyli jeśli ktoś weźmie w leasing np. auto dwukrotnie droższe niż „zezwala” limit 150 tys. zł (lub 225 tys. zł dla auta elektrycznego), to w koszty zaliczy tylko połowę kwoty wydanej na pierwszą wpłatę (czynsz inicjalny) i połowę każdej kolejnej raty.

Również składki na ubezpieczenie samochodu osobowego będzie można odliczać podatkowo tylko do 150 tys. wartości auta przyjętej do celów obliczenia składki z tytułu ubezpieczenia samochodu osobowego.

Należy podkreślić, że umowy zawarte przed 1 stycznia 2019r. będzie można nadal zaliczać w koszty na starych zasadach, czyli bez uwzględniania limitu 150 tys. zł. Jednak po dniu 31 grudnia 2018 roku nie mogą one być zmieniane lub odnawiane, gdyż to spowoduje konieczność przejścia na nowe zasady.

Dodatkowo nowe przepisy przewidują ograniczenie w zakresie zaliczenia do kosztów podatkowych wydatków eksploatacyjnych związanych z samochodami osobowymi. Podatnicy, którzy wykorzystują w działalności samochody osobowe i używają ich także do celów prywatnych od 2019 roku będą mogli zaliczać w koszty uzyskania przychodu tylko 75% wszystkich wydatków eksploatacyjnych (paliwa, oleje, serwis, części zamienne, opłaty autostradowe, parkingowe itp.). Oznacza to wzrost podstawy do opodatkowania. Przedmiotowa zmiana dotyczy wszystkich, czyli nie tylko tych, którzy dopiero w 2019 roku kupią lub wezmą w leasing/wynajem auto, ale także obecnych posiadaczy osobówek.