Split payment obecnie jest dobrowolny i polega na tym, że płatność za towar odpowiadająca wartości netto trafia do sprzedawcy, zaś kwota stanowiąca wartość podatku VAT – na specjalny rachunek VAT prowadzony przez bank.

Już od 1 września obowiązkowy split payment

Zgodnie z projektowanymi  zmianami w ustawach o VAT od 1 września zostanie wprowadzony obowiązkowy split payment dla transakcji o wartości powyżej 15 tys. zł dotyczących  towarów i usług znajdujących się  w załącznika nr 15 do ustawy o VAT. Chodzi głównie o towary i usługi objęte dotychczas odwrotnym obciążeniem oraz solidarną odpowiedzialnością czyli tzw. towary i usługi wrażliwe na oszustwa (m.in. stal, złom, sprzęt elektroniczny, złoto, metale nieżelazne, paliwa , tworzywa sztuczne i usługi budowlane).

Przedsiębiorcy dokonujący transakcji objętych obowiązkowym split payment będą zobowiązani na wystawionej fakturze umieścić informację o treści „mechanizm podzielonej płatności”. Natomiast kupujący będzie zobowiązany do podzielenia płatności i przekazania jej na dwa rachunki bankowe, tj. rachunek dostawcy (kwota netto) i specjalny rachunek dostawcy dedykowany dla split payment (kwota VAT).

Nowe sankcje

Projekt zakłada dotkliwe sankcje za niedopełnienie wskazanych obowiązków.

Jeśli sprzedający wystawi fakturę bez adnotacji o podzielonej płatności wówczas fiskus nałoży sankcje w wysokości odpowiadającej 100 proc. kwoty podatku wykazanego na tej fakturze.

Równie wysokie kary są przewidywane dla nabywców, którzy nie dokonają podzielnia płatności. Brak podzielonej płatności uniemożliwi ponadto nabywcy wliczenie zapłaty w koszty uzyskania przychodu.

Reasumując do września pozostało już niewiele czasu ważne zatem aby przygotować  się na projektowane zmiany.