Polityka prywatności i cookies

Polityka prywatności

 

Kto jest Administratorem moich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych  jest:

Booq spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Ignacego Paderewskiego 8, 61-770 Poznań

NIP: 7831750380

KRS: 0000647105

wpisana do Krajowego Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez

Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu pod nr KRS 0000647105

Administrator odpowiada za wykorzystanie danych osobowych w sposób bezpieczny oraz zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.

 

Z kim mogę się skontaktować w kwestiach związanych z przetwarzaniem moich danych osobowych?

We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora możesz skontaktować się:

pod adresem e-mail: biuro@booq.com.pl

pod numerem telefonu: 616233262

listownie na adres: BOOQ sp. z o.o. ul. Paderewskiego 8, 61-770 Poznań

lub osobiście w: siedzibie BOOQ sp. z o.o. przy ul. Paderewskiego 8, 61-770 Poznań.

Administrator nie powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych ani swojego przedstawiciela.

 

Jakie jest źródło moich danych – skąd są pozyskiwane?

Dane osobowe pozyskujemy  bezpośrednio od Ciebie. Podajesz je nam wypełniając formularz kontaktowy na stronie internetowej, a także przekazując je nam w celu wykonania na twoją rzecz usług finansowo-księgowych, kadrowo-płacowych oraz doradztwa podatkowego. Twoje dane osobowe pozyskiwane są także ze źródeł powszechnie dostępnych (stron internetowych, CEIDG, KRS).

 

Jaki jest zakres przetwarzanych przez Administratora danych osobowych oraz cel przetwarzania?

Przedmiotem działalności Administratora jest prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług finansowo-księgowych, kadrowo-płacowych oraz doradztwa podatkowego na rzecz osób trzecich. Dane osobowe są przetwarzane w różnych celach, w różnym zakresie i na różnej podstawie prawnej określonej w RODO. Odmienny jest również termin przechowywania danych osobowych. W celu przekazania Ci jak najbardziej przejrzystej informacji, pogrupowaliśmy te informacje odnosząc się do celu przetwarzania Twoich danych osobowych.

a) Prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług finansowo-księgowych, kadrowo-płacowych oraz doradztwa podatkowego

W tym celu dane osobowe przetwarzane są głównie  po, to aby: móc  prowadzić bieżącą działalność gospodarczą na rzecz naszych Kontrahentów – w celu nawiązywania z nimi kontaktów, utrzymania relacji handlowych, jak również w celu zawarcia i wykonania umów świadczenia usług  finansowo-księgowych, kadrowo-płacowych oraz doradztwa podatkowego. Dane osobowe Reprezentantów Kontrahentów są ponadto przetwarzane w celu korzystania z usług osób trzecich lub zakupu towarów od tych osób.

Zakres danych. W celu prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług finansowo-księgowych, kadrowo-płacowych oraz doradztwa podatkowego przetwarzamy następujące Dane Osobowe imię i nazwisko, stanowisko służbowe (oraz informacja o firmie, w której osoba jest zatrudniona), korespondencyjny adres służbowy, służbowy adres e-mail oraz służbowy numer telefonu

Podstawa prawna. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, a więc przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, lub też na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO a więc przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której strona jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.

Czas przetwarzania danych osobowych. Dane osobowe współpracujących z nami Reprezentantów Kontrahentów będą przechowywane przez okres prowadzenia współpracy gospodarczej, a także po jej zakończeniu, gdy istnieją uzasadnione przesłanki, że współpraca ta będzie wznowiona.

 

b) Obsługa informatyczna

W tym celu Twoje Dane Osobowe przetwarzane są głównie po to, aby świadczyć usługę nadzoru informatycznego oraz usuwać usterki i awarie sieci informatycznej. Twoje Dane osobowe przetwarzane są także przy okazji konserwacji sprzętu komputerowego oraz oprogramowania, nadzoru i administracji sieci komputerowej, usług internetowych, baz danych, nadzoru i administracji systemów backupu danych, kontroli bezpieczeństwa sieci komputerowej, instalacji oprogramowania systemowego oraz aplikacyjnego na komputerach; świadczenia usług doradczych m.in. poprzez udział w pracach związanych z zakupami sprzętu komputerowego oraz oprogramowania, wsparcia użytkowników w zakresie użytkowania oprogramowania systemowego, aplikacyjnego oraz sprzętu komputerowego i peryferyjnego, usuwania awarii w posiadanym oprogramowaniu oraz sprzęcie.

Zakres danych.

W celu obsługi informatycznej przetwarzamy m.in.  dane osobowe Reprezentantów Kontrahentów takie jak: imię i nazwisko, stanowisko służbowe (oraz informacja o firmie, w której osoba jest zatrudniona), korespondencyjny adres służbowy, służbowy adres e-mail oraz służbowy numer telefonu.

Podstawa prawna. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO – przetwarzanie Twoich Danych Osobowych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecia.

Czas przetwarzania danych osobowych.

W przypadku danych osobowych Reprezentantów Kontrahentów – dane osobowe Reprezentantów Kontrahentów będą przechowywane przez okres prowadzenia współpracy gospodarczej, a także po jej zakończeniu, gdy istnieją uzasadnione przesłanki, że współpraca ta będzie wznowiona.

 

c) Ustalenie i obrona roszczeń własnych.

Rachunkowość własna.

W tym celu przetwarzane są dane osobowe konieczne do dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej oraz prowadzenia rachunkowości, a także dane osobowe niezbędne do spełnienia obowiązków podatkowych.

Zakres danych. W tym celu Administrator przetwarza następujące dane osobowe imię, nazwisko, nazwa firmy, adres zamieszkania, NIP, REGON, PESEL.

Podstawa prawna. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO – przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w zw. z art. 74 ust. 2 ustawy o rachunkowości dotyczącego przechowywania sprawozdań finansowych i innych zbiorów danych oraz art. 6 ust. 1 lit. b – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO, jako tzw. prawnie uzasadniony interes – dochodzenie roszczeń i obrona praw.

Czas przetwarzania danych osobowych.

Dane są przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń, wynikający z przepisów Kodeksu Cywilnego. Wszelkie dane przetwarzane na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych przetwarzamy przez 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. Po upływie wyżej wymienionych okresów  dane są usuwane lub poddawane anonimizacji.

 

d)Prowadzenie działań marketingowych

W tym celu dane przetwarzane są głównie po to, aby przesyłać newsletter, dotyczący naszych usług. Prosimy pamiętać, że możesz w każdej chwili bezpłatnie zrezygnować z otrzymywania newslettera,  stosując się do wskazówek zawartych w każdej korespondencji wysyłanej przez nas. Ponadto dane osobowe przetwarzane są przez nas w celu prowadzenia działań promocyjnych.

Zakres danych. W tym celu Administrator przetwarza dane osobowe obejmujące adres e-mail.

Podstawa prawna. Podstawą prawną do przetwarzania Twoich danych w celach marketingowych jest udzielona przez Ciebie zgoda na przetwarzanie danych w tym celu. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

Czas przetwarzania danych osobowych. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe dopóki nie cofniesz swojej zgody na otrzymywanie komunikatów marketingowych (tzw. newsletter) za pośrednictwem poczty elektronicznej. Dane osobowe będziemy przetwarzać maksymalnie przez 1 rok od dnia ostatniego otwarcia wiadomości e-mail.

 

Komu przekazywane są moje dane osobowe?

Administrator Danych Osobowych, z najwyższą starannością dba o poufność Twoich Danych Osobowych. Z uwagi na konieczność wypełnienia zobowiązań umownych oraz zapewnienia wykonywania działalności gospodarczej przez BOOQ sp. z o.o., dane osobowe są przekazywane wskazanym poniżej osobom.

 

a) Dostawcy usług, w tym informatycznych

Przekazujemy Twoje dane osobowe dostawcom usług, z których korzystamy przy prowadzeniu swojej działalności gospodarczej. Dostawy zaopatrują Administratora w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne, umożliwiające świadczenie usług na rzecz użytkowników oraz zarządzanie organizacyjne. Dane przekazujemy również podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi informatyczne, w tym także dostawcom serwerów, na których przechowywane są dane osobowe.

 

b) Obsługa Administratora

Możemy przekazywać Twoje dane dostawcom usług prawnych i doradczych oraz wspierających Administratora w dochodzeniu należnych roszczeń (w szczególności kancelariom prawnym).

 

c) Podwykonawcy

Administrator Danych Osobowych powierza i podpowierza dane osobowe podmiotom zajmującym się wykonywaniem usług księgowych oraz doradztwa podatkowego. BOOQ sp. z o.o. z najwyższą starannością wybiera podmioty, którym powierza dane osobowe.

 

d) Organy państwowe

Udostępniamy Twoje dane osobowe, jeżeli zwrócą się do nas o to uprawnione organy państwowe, w szczególności jednostki organizacyjne prokuratury, Policja, Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

 

Czy moje dane są przekazywane poza Unię Europejską?

Nie przekazujemy Twoich danych osobowych poza Unię Europejską.

 

Czy podanie danych jest moim obowiązkiem?

Podanie niektórych danych osobowych jest niezbędne w celu wykonania na Państwa rzecz usług finansowo-księgowych, kadrowo-płacowych oraz doradztwa podatkowego. Podanie innych danych ma charakter dobrowolny i nie jest konieczne w celu zawarcia i wykonania umowy. Konsekwencją niepodania tych danych jest brak możliwości wykonania usług finansowo-księgowych, kadrowo-płacowych oraz doradztwa podatkowego. Poza danymi oznaczonymi jako obligatoryjne, podanie innych danych osobowych jest dobrowolne.

Jakie mam prawa?

Administrator, w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, zapewnia realizację Twoich praw związanych przetwarzaniem danych osobowych, opisanych poniżej. Możesz realizować swoje prawa przez zgłoszenie żądania na:

 1. pod adresem e-mail: biuro@booq.com.pl
 2. pod numerem telefonu: 616233262,
 3. listownie na adres: BOOQ sp. z o.o. .ul. Paderewskiego 8, 61-770 Poznań
 4. lub osobiście w: siedzibie BOOQ sp. z o.o. ul. Paderewskiego 8, 61-770 Poznań

 

a) Prawo do cofnięcia zgody

Masz prawo do cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych (tj. w związku z wysyłką newslettera), jeśli jej udzieliłeś. Cofnięcie zgody ma skutek od momentu wycofania zgody. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez nas zgodnie z prawem przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody nie pociąga za sobą dla Ciebie żadnych negatywnych konsekwencji. Może jednak uniemożliwić przesłanie Twoich danych.

b) Prawo do sprzeciwu wobec wykorzystania danych

Masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec wykorzystania Twoich danych osobowych, jeżeli przetwarzamy Twoje dane w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, np. w związku z prowadzeniem statystyki korzystania z poszczególnych funkcjonalności strony internetowej. Jeżeli Twój sprzeciw okaże się zasadny i nie będziemy mieli innej podstawy prawnej do przetwarzania Twoich danych osobowych, usuniemy Twoje dane, wobec wykorzystania których wniosłeś sprzeciw.

Podstawa prawna: art. 21 RODO

c) Prawo do usunięcia danych (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”)

Masz prawo do żądania usunięcia wszystkich lub niektórych danych osobowych.

Masz prawo żądania usunięcia danych osobowych, jeżeli:

 1. wycofałeś określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o Twoją zgodę,
 2. Twoje dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane,
 3. Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem.

Pomimo żądania usunięcia danych osobowych możemy zachować pewne dane osobowe w zakresie niezbędnym do celów ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Dotyczy to w szczególności danych osobowych obejmujących: imię, nazwisko oraz adres e-mail, które to dane zachowujemy dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z naszych usług.

Podstawa prawna: art. 17 RODO

d) Prawo do ograniczenia przetwarzania danych

Masz prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych. Jeżeli zgłosisz takie żądanie, do czasu jego rozpatrzenia uniemożliwimy Ci korzystanie z określonych funkcjonalności lub usług, z których korzystanie będzie się wiązało z przetwarzaniem danych objętych żądaniem.

Masz prawo do żądania ograniczenia wykorzystania Twoich danych osobowych w następujących przypadkach:

 1. gdy kwestionujesz prawidłowość swoich danych osobowych – wówczas ograniczymy ich wykorzystanie na czas potrzebny nam do sprawdzenia prawidłowości Twoich danych, nie dłużej jednak niż na 7 dni,
 2. gdy przetwarzanie Twoich danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych zażądasz ograniczenia ich wykorzystania,
 3. gdy Twoje dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których je zebraliśmy lub wykorzystywaliśmy, ale są one potrzebne Tobie w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
 4. gdy wniosłeś sprzeciw wobec wykorzystania Twoich danych – wówczas ograniczenie następuje na czas potrzebny do rozważenia, czy – ze względu na Twoją szczególną sytuację – ochrona Twoich interesów, praw i wolności przeważa nad interesami, które realizujemy, przetwarzając Twoje dane osobowe.

Podstawa prawna: art. 18 RODO

e) Prawo dostępu do danych

Masz prawo uzyskać od nas potwierdzenie, czy przetwarzamy Twoje dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, masz prawo:

 1. uzyskać dostęp do swoich danych osobowych,
 2. uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania Twoich danych lub o kryteriach ustalania tego okresu, o prawach przysługujących Ci na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu,
 3. uzyskać kopię swoich danych osobowych.

Podstawa prawna: art. 15 RODO 

f) Prawo do sprostowania danych

Masz prawo do sprostowania i uzupełnienia podanych przez siebie danych osobowych. Możesz tego dokonać poprzez żądanie od nas sprostowania tych danych (jeżeli są nieprawidłowe) oraz ich uzupełnienia (jeżeli są niekompletne).

Podstawa prawna: art. 16 RODO

g) Prawo do przenoszenia danych

Masz prawo otrzymać swoje dane osobowe, które nam dostarczyłeś, a następnie przesłać je do innego, wybranego przez siebie, administratora danych osobowych. Masz również prawo żądać, by dane osobowe zostały przesłane przez nas bezpośrednio takiemu innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.

Podstawa prawna: art. 20 RODO

W jakim czasie spełniamy Twoje żądanie?

Jeżeli, w wykonaniu wymienionych powyżej uprawnień, występujesz do nas z żądaniem, spełniamy to żądanie albo odmawiamy jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak – z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – nie będziemy mogli spełnić Twojego żądania w ciągu miesiąca, spełnimy je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując Cię uprzednio o zamierzonym przedłużeniu terminu.

h) Prawo do złożenia skargi

Jeśli przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa, możesz złożyć skargę do organu nadzorczego na przetwarzanie danych osobowych przez Administratora Danych Osobowych. Skargę można składać Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

 

Polityka plików cookies

Przez korzystanie z serwisu internetowego udostępnianego w domenie booq.com.pl  wyrażana jest zgoda na instalację plików cookies na urządzeniu końcowym osoby korzystającej ze Strony oraz wykorzystywanie plików cookies przez BOOQ spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, zgodnie z niniejszą Polityką. Zgoda jest wyrażana za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Jeżeli Użytkownik nie zgadza się na wykorzystywanie plików cookies, powinien zmienić ustawienia swojej przeglądarki w odpowiedni sposób lub zrezygnować z używania Strony (więcej informacji poniżej).

 1. Co to jest plik cookie?

„Cookies” (Ciasteczka) są to pojedyncze, małe pliki tekstowe, wysyłane przez odwiedzane strony internetowe i pobierane na komputerze użytkownika. Informacje zawarte w tych plikach pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie przez stronę, która je utworzyła. Tym samym strona internetowa nie może mieć dostępu do innych plików znajdujących się na komputerze użytkownika.

 1. W jakim celu strony internetowe com.pl korzystają z plików cookies?

Pliki cookies używane na stronach internetowych booq.com.pl umożliwiają mierzenie aktywności użytkowników na stronie. Stosujemy pliki cookies w celu dostosowywania i poprawiania sposobu działania witryny. Pliki cookies umożliwią również zbadanie preferencji użytkowników i tym samym stałe podnoszenie jakości świadczonych przez nas usług. Nie wykorzystujemy plików cookies aby kontaktować się z użytkownikiem za pośrednictwem telefonu, maila bądź poczty tradycyjnej. W naszych serwisach nie stosujemy cookies behawioralnych.

 1. Jakich plików cookies używamy?

Na stronach  booq.com.pl mogą być używane dwa rodzaje plików cookies:

a) sesyjne – pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowe,

b) stałe – pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach pliku albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika.

 1. Czy mogę zrezygnować z akceptowania plików cookies?

Czynności związane z przechowywaniem i wysyłaniem plików cookies są obsługiwane przez przeglądarki internetowe i są niewidoczne dla użytkownika. Większość używanych przeglądarek domyślnie je akceptuje. Jednak użytkownik, może ustawić tak przeglądarkę, by ta odrzucała prośby o przechowanie plików cookies w ogóle lub tych wybranych. Można to zrobić za pomocą ustawień w przeglądarce. Zanim podejmiemy taką decyzję warto pamiętać jednak, że wiele plików cookies pomaga w korzystaniu ze strony internetowej.

 1. Jak wyłączyć obsługę plików cookies?

Szczegółowe informacje o obsłudze plików cookies dostępne są w ustawieniach oraz dokumentacji wybranej przeglądarki internetowej.